انتشارات کاهه

آغاز کار انتشارات کاهه به تابستان سال 1393 برمیگردد.چاپ و نشر 12 جلد کتاب تیزهوشان از پایه ششم تا نهم و در سه درس ریاضی، علوم، ادبیات جایگاه انتشارات کاهه را به سرعت به نشری معتبر در حوزه آموزش تیزهوشان رسانده است.

بانک کتاب آلبرگ

فهرست
فاقد هرگونه کانال تلگرامی می باشیم
+